Stichting Prinses Máxima Centrum Rally

Strategie

Het doel van de Stichting zoals die in de statuten zijn vastgelegd luidt als volgt:

Het organiseren van activiteiten teneinde inkomsten te genereren welke ten goede komen aan goede doelen, waaronder begrepen het Prinses Máxima Centrum en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt.

De Stichting beoogt het algemeen nut.

De Stichting heeft de ANBI status met nummer 8570 15 503

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Elke winst die de stichting maakt uit mogelijke activiteiten zal worden aangewend ten behoeve van het doel van de stichting.

Missie

In 2017 en 2018 organiseerden wij twee rally’s om fondsen te genereren voor de bekostiging van twee ouder-kind kamers van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht. Door de grote belangstelling voor de rally’s  werd in totaal € 250.000 opgebracht. Hiervoor zijn wij u bijzonder erkentelijk. Voor de rally van 22 juni 2019 is het doel het genereren van fondsen voor het door het Prinses Maxima Centrum gestarte programma met de naam “MAXIMAal bewegen”. Dit houdt in de financiering van sportfaciliteiten die gaan bijdragen in het meer bewegen van de kinderen. Bewegen is in deze fase van hun leven voor de kinderen van groot belang.

Beleid

De stichting organiseert een auto rally met neven activiteiten om daarmee aandacht te vragen voor het Prinses Maxima Centrum, zelf een ANBI stichting, om zo financieel mee te helpen om kinderkanker te genezen en om onderzoek te faciliteren om kinderkanker nog beter te kunnen behandelen.

Het ligt in de lijn der verwachtingen om deze auto rally jaarlijks te herhalen, met het zelfde doel.

De ontvangsten van de Stichting komen uit de verschillende activiteiten die alle op één dag zullen plaatsvinden. De organisatie van dit één dags event  ligt bij de leden van de Lions Club Wassenaar-Duin, die deze werkzaamheden zonder bezoldiging zullen uitvoeren. Ook het bestuur van der Stichting zal geen vergoeding ontvangen.

Het bestuur van de Stichting heeft beperkte beschikking over het vermogen van de stichting met dien verstande dat telkens meerder bestuursleden nodig zijn om beslissingen te nemen. Het vermogen van de stichting is volledig afgezonderd van elke vorm van de privé vermogens van de bestuurders. De penningmeester verzorgt de financiële rapportages van de stichting en deze rapportages zullen door de andere bestuurders op ieder gewenst moment kunnen worden opgevraagd maar ten minste zal aan het einde van het boekjaar de winst en verlies rekening en de balans worden opgemaakt en worden gepubliceerd.

Bij de aanvang van het boekjaar (2017) was er geen vermogen noch waren er kosten.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Prinses Máxima Centrum Rally  bestaat uit:

Maarten Hulshoff               Voorzitter

Martijn Vogelzang              Secretaris

Reinier Bongers                Penningmeester

Erik Jens                                Lid

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017