Stichting Prinses Máxima Centrum Rally

Wassenaar 31, December 2020,

Betreft: bericht van het bestuur van de Stichting Prinses Maxima Centrum Rally.

Wij, van Lions Wassenaar Duin, hebben met heel veel genoegen drie jaar klassieke auto rally’s georganiseerd en hebben in totaal euro 352.100 aan het Máxima kunnen doneren. Hierdoor konden twee Kind-Ouder kamers en Fitness apparatuur onder het motto “Maximaal Bewegen” worden gefinancieerd. Lions Wassenaar-Duin heeft na deze zeer succesvolle rally’s besloten het organisatie-stokje over te geven. Lions Den Haag Scheveningen heeft zich enthousiast opgeworpen als de nieuwe organisator van de Prinses Maxima Centrum Rally, dit ook met goedkeuring van het Prinses Maxima Centrum zelf. Dat betekent dat wij alle ‘boeken’, toegang tot de website, gegevens van de deelnemers en sponsoren et cetera aan Lions Den Haag Scheveningen overgedragen hebben, zodat zij daarmee weer een nieuwe Rally cyclus kunnen organiseren ten bate van het Máxima. Uiteraard blijven wij op de achtergrond de nieuwe ploeg ondersteunen en souffleren, voor zover zij daar behoefte aan hebben. Maar, de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie van de Rally en de daarbij behorende financiën is nu in handen van Lions Den Haag Scheveningen.

Het succes van de drie afgelopen rally’s was niet in het minst te danken aan de gulle donatoren en de enthousiaste deelnemers. Wij hebben het volste vertrouwen erin dat zij de rally in dezelfde spirit zullen voorzetten en uiteindelijk wederom een mooi bedrag kunnen doneren aan het Prinses Maxima Centrum, dat het geld in deze zo verwarrende tijd dubbel en dwars nodig heeft. Rest ons een ieder nogmaals enorm te danken voor alle steun, in welke vorm dan ook, die wij tijdens de organisatie van de vorige drie edities hebben mogen ontvangen.

Het afgelopen jaar vond er door COVID-19 geen rally plaats en heeft Lions Wassenaar Duin een actie gevoerd om beschermings mondkapjes en kleding voor de Wassenaarse verpleegtehuizen in te kopen en te distribueren. Dit is gebeurd middels voorschot donaties van de leden en is in het tweede kwartaal 2020 afgerond.

Met Pasen, tegen het einde van de eerste Covid-19 golf, hebben we de verplegers, medici en staf in de bloemetjes gezet. Wij wonen immers om de hoek van de bollenstreek dus verse tulpen ten over en met de Pasen had geel onze voorkeur. We hebben met deze actie onze erkentelijkheid voor de mensen in en rond het Máxima laten blijken.

Gedurende de afgelopen jaren hebben we met veel bewondering gezien hoe de bouw en ingebruikneming van het unieke ziekenhuis verliep en nu al enige tijd met success kinderen met veel toewijding van professionele en gepassioneerde medewerkers er behandeld worden. Wij wensen het Máxima success toe in haar doelstelling kinderkanker de wereld uit te helpen.

Het bestuur,

Erik Jens, Reinier Bongers, Martijn Vogelzang, Maarten Hulshoff

Beleidsplan

Strategie

Het doel van de Stichting zoals die in de statuten zijn vastgelegd luidt als volgt:

Het organiseren van activiteiten teneinde inkomsten te genereren welke ten goede komen aan goede doelen, waaronder begrepen het Prinses Máxima Centrum en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt.

De Stichting beoogt het algemeen nut.

De Stichting heeft de ANBI status met nummer 8570 15 503

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Elke winst die de stichting maakt uit mogelijke activiteiten zal worden aangewend ten behoeve van het doel van de stichting.

Missie

In 2017 en 2018 organiseerden wij twee rally’s om fondsen te genereren voor de bekostiging van twee ouder-kind kamers van het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie te Utrecht. Door de grote belangstelling voor de rally’s  werd in totaal € 250.000 opgebracht. Hiervoor zijn wij u bijzonder erkentelijk. Voor de rally van 22 juni 2019 is het doel het genereren van fondsen voor het door het Prinses Maxima Centrum gestarte programma met de naam “MAXIMAal bewegen”. Dit houdt in de financiering van sportfaciliteiten die gaan bijdragen in het meer bewegen van de kinderen. Bewegen is in deze fase van hun leven voor de kinderen van groot belang.

Beleid

De stichting organiseert een auto rally met neven activiteiten om daarmee aandacht te vragen voor het Prinses Maxima Centrum, zelf een ANBI stichting, om zo financieel mee te helpen om kinderkanker te genezen en om onderzoek te faciliteren om kinderkanker nog beter te kunnen behandelen.

Het ligt in de lijn der verwachtingen om deze auto rally jaarlijks te herhalen, met het zelfde doel.

De ontvangsten van de Stichting komen uit de verschillende activiteiten die alle op één dag zullen plaatsvinden. De organisatie van dit één dags event  ligt bij de leden van de Lions Club Wassenaar-Duin, die deze werkzaamheden zonder bezoldiging zullen uitvoeren. Ook het bestuur van der Stichting zal geen vergoeding ontvangen.

Het bestuur van de Stichting heeft beperkte beschikking over het vermogen van de stichting met dien verstande dat telkens meerder bestuursleden nodig zijn om beslissingen te nemen. Het vermogen van de stichting is volledig afgezonderd van elke vorm van de privé vermogens van de bestuurders. De penningmeester verzorgt de financiële rapportages van de stichting en deze rapportages zullen door de andere bestuurders op ieder gewenst moment kunnen worden opgevraagd maar ten minste zal aan het einde van het boekjaar de winst en verlies rekening en de balans worden opgemaakt en worden gepubliceerd.

Bij de aanvang van het boekjaar (2017) was er geen vermogen noch waren er kosten.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Prinses Máxima Centrum Rally  bestaat uit:

Maarten Hulshoff               Voorzitter

Martijn Vogelzang              Secretaris

Reinier Bongers                Penningmeester

Erik Jens                                Lid

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording 2020

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2018

Financiële verantwoording 2017