ANBI Stichting Lions Club Den Haag – Scheveningen

Algemene Gegevens

Naam: ANBI Stichting Lions Club Den Haag – Scheveningen
Ook bekend als: Lions Club Scheveningen
Telefoonnummer: +316 52693859
K.v.K: 75334402
RSIN/Fiscaal nummer: 8602.42.365
Bankrekeningnummer: NL18 INGB 0007 0943 73 (ING Bank)
Adres: Tuinfluiterlaan 16
Postcode: 2566 SK
Plaats: Den Haag
Postadres: Tuinfluiterlaan 16
Postcode: 2566 SK
Plaats: Den Haag

Verantwoording

Onze bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Leo Bink

Secretaris: Chris Nijland

Penningmeester: Bob van Sprundel

Ons Beleidsplan
De Lionsclub Den Haag Scheveningen werkt aan de hand van jaarplannen. Deze worden opgesteld door het bestuur dat jaarlijks in mei van het lopende jaar wordt gekozen door de leden. Activiteiten die voor het bestuursjaar 2019-2020 op het programma staan, vinden hun grondslag in een combinatie van zogenaamde ‘handjes’ en ‘centjes’ onder de noemer ‘we serve’. Dit houdt in dat de Lions zelf ook fysiek actief aan de slag gaan. Voor lopende en nieuwe financiële ondersteuningen die de Lions aangegaan, worden ook fundraising activiteiten georganiseerd.

Het volledige beleidsplan voor 2019/2020 vindt u hier: Beleidsplan 2019-2020

Ons Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers van de ANBI Stichting Lionsclub Den Haag – Scheveningen, genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de ANBI.
De bestuurders en vrijwilligers van de vereniging Lionsclub Den Haag – Scheveningen, genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de ANBI.

Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. 

Onze uitgeoefende activiteiten
Een uitvoerig activiteiten verslag staat op de website, www.denhaagscheveningen.lions.nl onder projecten

Onze Fondsenwerving
De ANBI verwerft haar middelen door:

  • subsidies, giften en donaties
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
  • doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties.

Ons Fondsenbeheer
De vereniging heeft haar gelden in kas bij de ING Bank. De vereniging houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Onze Financiële Verantwoording

De ANBI is in 2019 opgericht. De eerste financiële rapportage zal derhalve pas in 2020 plaatsvinden.